Statut

Stowarzyszenia Classic Motorsport

Zarząd Stowarzyszenia : Adrian Baron_Prezes | Damian Baron _V-ce Prezes | Wojciech Tomasiewicz _Skarbnik

Numer KRS: 0000771441 | REGON: 382618534 | NIP: 9372719838

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Classic Motorsport i zwane jest w dalszej treści statutu Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest społeczną organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach, powołaną do upowszechniania kultury motoryzacyjnej, popularyzowania sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również inne kraje poza jej granicami, w których te działania będą prowadzone zgodnie z przepisami miejscowego prawa.

2. Stowarzyszenie powołuje jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i związków o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§6

Stowarzyszenie używa pieczęci oraz godła o treści Classic Motorsport oraz własne barwy klubowe zatwierdzone przez członków na zebraniu założycielskim

Rozdział II

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem ogólnym Stowarzyszenia Classic Motorsport jest przede wszystkim promocja klasycznej motoryzacji a w szczególności klasycznego motorsportu Celami są:

1. Działalność oświatowa, krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy motoryzacyjnej, doskonalenie umiejętności i szkolenie kierowców

2. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach

3. Rozwój sportów motorowych

4. Rozwój krajowej, zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej

5. Działalność kulturalna, krzewienie kultury motoryzacyjnej, ochrona zabytków i tradycji motoryzacji, a w szczególności zabytkowych pojazdów mechanicznych

6. Ochrona środowiska, praw i interesów zmotoryzowanych, w szczególności kontrola i poprawa stanu technicznego pojazdów

7. Ochrona zdrowia i pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych, w tym wspieranie społecznych ratowników drogowych, rehabilitacji społecznej inwalidów

8. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

– integrację i zrzeszanie miłośników motoryzacji , kolekcjonerów, zawodników motorsportu

– ochronę zabytków techniki a w szczególności zabytków sportowej motoryzacji, pojazdów historycznych, miejsc związanych z historyczną motoryzacją, współpracę z konserwatorami zabytków

– stworzenia muzeum motoryzacji

– pomoc w naprawach i restaurowaniu pojazdów oraz remontów miejsc związanych z motoryzacją

– organizację imprez oraz spotkań związanych z motoryzacją, imprez motorsportowch i historycznych, wystaw oraz pokazów

– wychowaniu komunikacyjnym dzieci i młodzieży, popularyzacji sportów motorowych oraz historii motoryzacji

– popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa – prowadzenie doradztwa w dziedzinie motoryzacji

– współpracę krajową i międzynarodową z innymi towarzystwami motoryzacyjnymi

– prowadzenie kampanii i działanie na rzecz poprawy stanu dróg i stanu technicznego pojazdów, napraw pojazdów, świadomości kierowców

– organizowanie turystyki motoryzacyjnej

– braniu udziału w imprezach motorsportowych, godnemu reprezentowaniu kraju oraz PZM na imprezach krajowych i zagranicznych

– organizowanie oraz udział w zawodach sportowych, międzynarodowych oraz krajowych

– podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych

– działanie na rzecz ochrony środowiska a w szczególności związanej z motoryzacją

– organizowanie terenów i obiektów do użytku związanego z motoryzacją, sportami motorowymi, historią motoryzacji

– współdziałanie z odpowiednimi władzami dla realizacji celów stowarzyszenia

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków rzeczywistych;

2) członków honorowych;

3) członków wspierających.

§9

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być, po przyjęciu przez Zarząd, osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację, z rekomendacją dwóch członków wprowadzających, i wniesie opłatę wpisową, a osoba niepełnoletnia przedłoży ponadto zgodę rodziców lub opiekunów.

2. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

§10

Członek rzeczywisty ma prawo:

1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, po uzyskaniu pełnoletniości i dwuletniego stażu członkowskiego;

2) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia;

3) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia w wybranych przez siebie dziedzinach;

4) korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia na ustalonych zasadach;

5) uczestniczyć w imprezach i zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie, na zasadach ustalonych w regulaminach;

6) nosić odznaki i używać barw Stowarzyszenia.

§11

Członek rzeczywisty jest obowiązany:

1) brać czynny udział w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;

2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnie opłacać składki członkowskie;

4) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i strzec godności członka Stowarzyszenia;

5) postępować zgodnie z interesem Stowarzyszenia i chronić majątek Stowarzyszenia jak dobro własne.

§12

1. Godność „Honorowego Członka Stowarzyszenia” nadawana jest osobom za szczególnie wybitne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi rzeczywistemu.

3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składki członkowskiej.

§13

1. Członkiem wspierającym może być, po przyjęciu przez Zarząd, osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub inne i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma wyłącznie głos doradczy.

4. Członek wspierający ma prawo korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia, używać jego znaku i barw na uzgodnionych zasadach.

5. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz terminowego realizowania zadeklarowanych świadczeń.

§14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

– dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;

– niepłacenia składki członkowskiej lub zadeklarowanego świadczenia przez okres 1 roku kalendarzowego;

– wykluczenia przez Sąd Koleżeński z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia i działania na szkodę Stowarzyszenia.

Za aktywny udział w realizacji zadań statutowych, członkowie Stowarzyszenia mogą być nagradzani i odznaczani.

W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, mogą być nakładane przez Sąd Koleżeński następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) zakaz piastowania funkcji statutowych na czas określony;

4) zawieszenie w prawie pełnienia funkcji na czas określony;

5) zawieszenie w prawach członka na czas określony;

6) wykluczenie.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§15

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków;

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany „Zarządem”;

3) Komisja Rewizyjna;

4) Sąd Koleżeński.

§16

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

2. Mandaty członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasają z dniem Walnego Zgromadzenia Delegatów rozpatrującego sprawozdania tych władz za okres ich kadencji.

§17

1. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne.

2. Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów ma prawo dokooptować nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo ustało, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

3. Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Stowarzyszenia wybrane przez Walne Zgromadzenie Delegatów mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo ustało, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§18

1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Głosowania odbywają się jawnie.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§19

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata, nie później niż do 30 listopada roku, w którym upływa kadencja władz Stowarzyszenia.

3. O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia delegatów i członków honorowych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

§20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalanie kierunków i wytycznych dla działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz, tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, za okres ich kadencji;

3) uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla ustępującego Zarządu;

4) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

5) nadawanie, na wniosek Zarządu, godności „Honorowego Członka Stowarzyszenia” oraz „Honorowego Prezesa Stowarzyszenia”;

6) uchwalanie statutu i jego zmian;

7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;

8) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady, w tym odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie pozbawienia członkostwa.

§21

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne – w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem

§22

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

– z głosem stanowiącym – członkowie honorowi oraz delegaci wybrani na zebraniach otwartych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, w których mogą uczestniczyć z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie Stowarzyszenia niemający zaległości w opłacaniu składek członkowskich na dzień 31 grudnia poprzedniego roku;

– z głosem doradczym – członkowie władz Stowarzyszenia niebędący delegatami, zaproszeni członkowie wspierający i inne osoby zaproszone.

2. Kadencja członków trwa od dnia Walnego Zgromadzenia Członków do dnia poprzedzającego następne Walne Zgromadzenie Członków.

§23

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane:

– na wniosek Zarządu; – na wniosek Komisji Rewizyjnej;

– na wniosek co najmniej 1/3 delegatów na ostatnie Walne Zgromadzenie Delegatów;

– na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

2. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą członkowie wybrani na ostatnie Walne Zgromadzenie Członków.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jego zwołanie.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD

§24

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.

§25

1. Zarząd składa się z nie więcej niż 15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno być zwołane przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków, w ciągu 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd, w głosowaniu tajnym, wybiera ze swego grona Prezesa, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Zarząd, na wniosek Prezesa, wybiera ze swego grona pozostałych członków Prezydium Zarządu, w tym wiceprezesów i skarbnika.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6. W posiedzeniach zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

7. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu.

§26

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia przez podejmowanie stosownych uchwał;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

3) określanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia;

4) uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych;

5) ustalanie wysokości składki członkowskiej;

6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów, ustalanie liczby i podziału mandatów na wewnętrzne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia oraz procedury zwoływania i przeprowadzania wyborczych zebrań wewnętrznych jednostek organizacyjnych;

9) wnioskowanie o nadanie przez Walne Zgromadzenie godności „Honorowego Członka Stowarzyszenia” oraz „Honorowego Prezesa Stowarzyszenia”;

10) nadawanie, na wniosek Prezydium Zarządu, tytułu „Zasłużonego dla Stowarzyszenia” oraz „Odznak Honorowych Stowarzyszenia”;

11) przyznawanie wyróżnień i nagród członkom Stowarzyszenia;

12) rozpatrywanie odwołań od utraty członkostwa z przyczyn wymienionych w § 16 §27

1. Prezydium Zarządu liczy nie więcej niż 7 osób, w jego skład wchodzi prezes, wiceprezesi, skarbnik i wybrani członkowie Zarządu.

2. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu i wykonuje jego uchwały.

3. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 jego członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów, a ich treść zamieszczona jest w protokole posiedzenia Prezydium.

4. O podejmowanych uchwałach, Prezydium Zarządu informuje Zarząd.

5. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

6. Tryb pracy Prezydium Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA

§28

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§29

1. Komisja Rewizyjna składa się z nie więcej niż 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

§30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie okresowych, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej, pod względem celowości, gospodarności i rzetelności, oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu;

2) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Delegatów absolutorium ustępującemu Zarządowi;

SĄD KOLEŻEŃSKI

§31

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów

2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: – rozstrzyganie sporów między członkami; – podejmowanie orzeczeń w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem statutu, regulaminów i uchwał władz lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V STRUKTURA

§32

1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje:

1) władze;

2) jednostki organizacyjne powołane przez Zarząd;

3) biuro.

2. Jednostki organizacyjne, np. komisje, koła, są powoływane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, zawierający wskazanie okoliczności uzasadniających utworzenie tej jednostki, a w szczególności wskazanie celu statutowego Stowarzyszenia, dla realizacji którego jednostka ma być powołana.

3. Pracami jednostki organizacyjnej kieruje rada składająca się z nie więcej niż 3 członków, wybranych przez ogół członków danej jednostki i zaakceptowanych przez Zarząd. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. Kadencja rady jednostki organizacyjnej trwa równolegle z kadencją władz Stowarzyszenia, z tym że ustępująca rada jednostki organizacyjnej pełni swoją funkcję do czasu wyboru rady na następną kadencję, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia roku wyborczego.

ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK I FUNDUSZE

§33

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy:

– ze składek członkowskich, wpisowego i innych opłat uchwalonych przez Zarząd;

– z dotacji, darowizn, subwencji i zapisów oraz spadków;

– z dochodów z własnej działalności statutowej;

– z dochodów z majątku; – z ofiarności publicznej;

– z lokat i obrotu papierami wartościowymi.

§34

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§35

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i członka Zarządu, a w razie jego nieobecności – wiceprezesa i członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VII ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§36

Zmiany statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – według listy obecności Walnego Zgromadzenia Członków.

§37

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – według listy obecności Walnego Zgromadzenia członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku, po pokryciu zobowiązań.